Connect with us

ข่าวสังคม-โซเชียล

เตรียมตัวรอได้เลย ใครรอลุ้นรับเงินรอบใหม่

Published

on

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา
โดยมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น

โดยสั่งการให้นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมสำหรับการเยียวยาเกษตรกร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณาได้ทันทีที่รัฐบาลมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนแล้ว

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนใน โครงการเยียวยาเกษตร เมื่อปี 2563

พบว่ามีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกือบ 8 ล้านราย ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 15000 บาท ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกรโดยตรง เดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2563

นายทองเปลว กล่าวว่า ในรอบนี้ เน้นจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรรายใหม่และที่ตกหล่น ให้สามารถลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิเยียวยาได้ครบถ้วน โดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ที่ดำเนินการครั้งแรกนั้น สศก. ในฐานะนายทะเบียน ได้จัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและได้ตรวจสอบแล้ว ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรกว่า 1 แสนล้านบาท

นายทองเปลว กล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีเช่นจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติมี Big Data ทำให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรพร้อมดำเนินการในทุกภารกิจ

จากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกลางปีที่แล้ว สามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ธ.ก.ส.ภายใน 5 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือเกษตรกร โดย รมว. เกษตรฯ ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่และย้ำให้ช่วยเหลือเร็วที่สุด

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะ เพื่อรอลุ้นสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร รอบ 2 ได้ตามช่องทางต่าง ๆ 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Farmbook

2. เกษตรกรด้านพืช ชาวนา ชาวสวนและหม่อนไหม ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร

3. เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมปศุสัตว์

4. เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่งประเทศไทย

5. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ ชาวประมง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมประมง

เรียบเรียง siamtoday

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Trending

Copyright © 2020 Reading Feed News